Odborné materiály

Pneumologie - Česká republika

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČFPS ČLS JEP)

http://www.pneumologie.cz

 Modrá kniha české onkologické společnosti (1.3.2020)

 Předávání dětských pacientů s intersticiálním plicním procesem do dospělé péče (1.1.2020)

 Familiární plicní fibróza – doporučení pro diagnostiku a léčbu (1.1.2020)

 Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých (1.1.2019)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu netuberkulózních mykobakterióz dospělých (1.1.2019)

 Očkování pacientů před a po transplantaci plic (1.1.2019)

 Doporučení pro použití neinvazivní ventilační podpory (NIVP) (1.1.2019)

 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk – doporučený postup (1.1.2019)

 Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých (1.1.2019)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu exacerbace CHOPN (1.1.2019)

 Periprocedurální antikoagulační a protidestičková léčba u plánovaného bronchoskopiského vyšetření (1.1.2019)

 Pneumologická cytodiagnostika (1.1.2019)

 Idiopatická plicní fibróza - doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování (1.1.2019)

 Fluidotorax - doporučený postup diagnostiky a léčby (1.1.2019)

 Doporučení pro indikaci a provádění Dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT) (1.1.2019)

 Doporučení pro biologickou léčbu preparáty blokujícími účinek TNF alfa (1.1.2019)

 Granulomatóza s polyangiitidou – doporučený postup při diagnostice, terapii a sledování vývoje onemocnění (1.1.2019)

 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách (Standard léčebného plánu) (1.1.2019)

 Management pacienta na čekací listině, specifika transplantace plic v ČR (1.1.2019)

 Klinický standard koplexní péče o pacienta s maligním pleurálním mezoteliomem (1.1.2019)

 Intersticiální plicní postižení a systémová onemocnění pojiva (1.1.2019)

 Chemoprofylaxe onemocnění tuberkulozou u dětí v ČR (1.1.2019)

 Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí (1.1.2019)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN (1.1.2019)

 Pneumotorax (1.1.2019)

 Exogenní alergická alveolitida - doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování (1.1.2019)

 Bronchoskopie rigidním bronchoskopem (Standard léčebného plánu) (1.1.2019)

 Indikace, provedení a hodnocení spiroergometrie (CPET) (1.1.2019)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu bronchiálního astmatu (1.1.2019)

 Diagnostika a léčba hrudního empyému – návrh doporučení (1.1.2019)

 Tuberkulóza dětí a mladistvých (Standard léčebného plánu) (1.1.2019)

 Diagnostika a léčba těžké pneumonie (1.1.2019)

 Protokol vyšetření před TX plic (1.1.2019)

 Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou aj. mykobakteriozami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění (1.1.2019)

 Doporučený postup pro indikaci dlouhodobé domácí léčby pomocí CoughAssist (1.1.2019)

 Lymfangioleiomyomatóza – doporučený postup pro diagnostiku a léčbu (1.1.2019)

 Standard péče na pracovištích zajišťujících dg. a léčbu poruch spánku (1.1.2019)

 Doporučený postup diagnostiky a léčby latentní tuberkulózní infekce (1.1.2019)

 Standard pro šestiminutový test chůzí (1.1.2019)

 Vyšetřovací algoritmus před Tx plic (1.1.2019)

 Hemoptýza (1.1.2019)

 Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchogenním malobuněčným karcinomem plic (1.1.2019)

 Sledování a vyšetřování u pacinetů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (1.1.2019)

 Diagnostická bronchoskopie flexibilním bronchoskopem (Standard léčebného plánu) (1.1.2019)

 Doporučení sekce patofyziologie dýchání pro dezinfekci přístrojů k měření základních plicních funkcí (1.1.2019)

 Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí Alfa-1 Antitrypsinu (AATD) (1.1.2019)

 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů (1.1.2019)

 Tuberkulóza dospělých (Standard léčebného plánu) (1.1.2019)

 Standard pneumologického cytodiagnostického vyšetření (1.1.2019)

 Sarkoidóza – doporučený postup diagnostiky, terapie a sledování vývoje onemocnění (1.1.2019)

 Selekce kandidátů k Tx plic, indikace a kontraindikace (1.1.2019)

 Tuberkulóza a LTBI u pacientů před a po transplantaci solidních orgánů či hematopoetických kmenových buněk (Doporučený postup diagnostiky a léčby) (1.1.2019)

 Doporučený postup: Plicní rehabilitace (1.1.2019)

 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou – doporučený postup pro diagnostiku a léčbu eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou, dříve nazývanou Churga-Straussové syndrom (1.1.2019)

 Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny (1.1.2019)

 Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem plic (1.1.2019)

 Protokol pro indikaci CoughAssist pro dospělé pacienty (1.1.2017)

 Protokol pro indikaci CoughAssist pro dětské pacienty (1.1.2017)

 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu obtížně léčitelného bronchiálního astmatu (1.1.2016)

 Doporučený postup pro indikaci, provedení a hodnocení spiroergometrie (CPET) (1.1.2016)

 Dohoda zástupců Společnosti českých patologů, České pneumologické a ftizeologické společnosti a Společnosti klinické cytologie (4.2.2015)

 Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře (1.1.2015)

 Konsensus laboratorní diagnostiky ALK translokace u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (1.1.2014)

 Doporučený postup dg LTBI u transplantovaných (1.1.2013)

 Sylabus témat pro výuku adeptů pneumologické cytodiagnostiky (1.1.2013)

 Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) (1.1.2012)

 Frekvence základních vyšetření plicních funkcí (1.1.2012)