Odborné materiály

Onkologie - Velká Británie

Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu

https://www.nice.org.uk

 Bontuximab vedotin pro léčbu CD30 pozitivního Hodgkinova lymfomu (13.6.2018)

 Eribulin pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu po 1 režimu chemoterapie (28.3.2018)

 Cabozantinib pro léčbu medulárního karcinomu štítné žlázy (28.3.2018)

 Obinutuzumab pro neléčený pokročilý folikulární lymfom (21.3.2018)

 Daratumumab v monoterapii pro léčbu recidivujícího a refrakterního mnohočetného myelomu (14.3.2018)

 Pertuzumab s trastuzumabem a docetaxelem k léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu (7.3.2018)

 Rakovina pankreatu u dospělých: diagnostika a léčba (7.2.2018)

 Ixazomib s lenalidomidem a dexamethasonem pro léčbu relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu (7.2.2018)

 Ibrutinib pro léčbu recidivujícího nebo refrakterního lymfomu z plášťových buněk (31.1.2018)

 Fulvestrant pro léčbu neléčené lokálně pokročilé nebo metastatické rakoviny prsu pozitivní na estrogenní receptor (31.1.2018)

 Intrabeamový radioterapeutický systém pro adjuvantní léčbu časného karcinomu prsu (31.1.2018)

 Ceritinib pro neléčený ALK-pozitivní nemalobuněčný karcinom plic (24.1.2018)

 Rakovina oesophagogastrické oblasti: hodnocení a léčba u dospělých (24.1.2018)

 Palbociclib s inhibitorem aromatázy pro dříve neléčenou, hormon receptor-positivní, HER2-negativní, lokálně pokročilou nebo metastatickou rakovinu prsu (20.12.2017)

 Ribociclib s inhibitorem aromatázy pro dříve neléčenou, hormon-receptor pozitivní, HER2-negativní, lokálně pokročilou nebo metastatickou rakovinu prsu (20.12.2017)

 Atezolizumab pro neléčený lokálně pokročilý nebo metastatický uroteliální karcinom, při nevhodnosti použití cisplatiny (6.12.2017)

 Ibrutinib pro léčbu Waldenstromovy makroglobulinémie (22.11.2017)

 Nivolumab pro léčbu spinocelulárního karcinomu hlavy a krku po chemoterapii na bázi platiny (22.11.2017)

 Venetoklax pro léčbu chronické lymfocytární leukémie (8.11.2017)

 Nivolumab u dříve léčených neskvamózních nemalobuněčných karcinomů plic (1.11.2017)

 Nivolumab u dříve léčených skvamózních nemalobuněčných karcinomů plic (1.11.2017)

 Idelalisib s ofatumumabem pro léčbu chronické lymfocytární leukémie (23.10.2017)

 Brentuximab vedotin pro léčbu relabujícího nebo refrakterního systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu (4.10.2017)

 Cetuximab pro léčbu rekurentního nebo metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku (31.8.2017)

 Obinutuzumab s bendamustinem pro léčbu folikulárního lymfomu refrakterního k rituximabu (30.8.2017)

 Carfilzomib pro dříve léčený mnohočetný myelom (19.7.2017)

 Trastuzumab emtansin pro léčbu HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu po trastuzumabu a taxanu (19.7.2017)

 Daratumumab s lenalidomidem a dexamethasonem pro léčbu recidivujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu (5.7.2017)

 Bortezomib pro léčbu mnohočetného myelomu po druhém nebo následném relapsu (5.7.2017)

 Ibrutinib pro neléčenou chronickou lymfocytární leukémii bez 17p delece nebo mutace TP53 (5.7.2017)

 Everolimus a sunitinib pro léčbu neresekovatelných nebo metastatických neuroendokrinních nádorů u lidí s progresivním onemocněním (28.6.2017)

 Blinatumomab pro dříve léčenou Philadelphia-chromozom-negativní akutní lymfoblastickou leukémii (28.6.2017)

 Afatinib pro léčbu pokročilého skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic po chemoterapii na bázi platiny (24.5.2017)

 Alectinib pro předtím léčený pokročilý anaplastický nemalobuněčný karcinom plic s pozitivní anaplastickou lymfom kinázou (29.3.2017)

 Cetuximab a panitumumab pro dříve neléčený metastatický kolorektální karcinom (29.3.2017)

 Elotuzumab pro dříve léčený mnohočetný myelom (22.3.2017)

 Ibrutinib s bendamustinem a rituximabem pro léčbu relapsované nebo refrakterní chronické lymfocytární leukémie po systémové terapii (22.3.2017)

 Bevacizumab pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivní EGFR mutací (22.3.2017)

 Pomalidomid pro mnohočetný myelom dříve léčený lenalidomidem a bortezomibem (11.2.2017)

 Ponatinib pro léčbu chronické myeloidní leukémie a akutní lymfoblastické leukémie (28.1.2017)

 Ibrutinib u dříve léčené chronické lymfocytární leukémie a neléčené chronické lymfocytární leukémie s delecí 17p nebo mutací TP53 (25.1.2017)

 Vinflunin pro léčbu pokročilého nebo metastatizujícího karcinomu z přechodních buněk uroteliálního traktu (23.1.2017)

 Pembrolizumab pro léčbu PDL1-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic po chemoterapii (11.1.2017)

 Dasatinib, nilotinib a high-dose imatinib pro léčbu imatinib-rezistentní nebo intolerantní chronické myeloidní leukémie (21.12.2016)

 Everolimus s exemestanem pro léčbu pokročilého karcinomu prsu po endokrinní terapii (21.12.2016)

 Eribulin pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu po 2 nebo více chemoterapeutických režimech (21.12.2016)

 Pertuzumab pro neoadjuvantní léčbu HER2-pozitivního karcinomu prsu (21.12.2016)

 Dasatinib, nilotinib a imatinibu pro neléčenou chronickou myeloidní leukémii (21.12.2016)

 Crizotinib pro dříve léčený pokročilý nemalobuněčný karcinom plic s pozitivní anaplastickou lymfom kinasou (21.12.2016)

 Osimertinib pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivní mutací EGFR T790M (26.10.2016)

 Pegaspargase pro léčbu akutní lymfoblastické leukémie (28.9.2016)

 Crizotinib pro neléčený pokročilý nemalobuněčný karcinom plic s pozitivní anaplastickou lymfom kinasou (28.9.2016)

 Necitumumab u neléčených pokročilých nebo metastazujících skvamózních nemalobuněčných karcinomů plic (28.9.2016)

 Trifluridin-tipiracil pro dříve léčený metastatický kolorektální karcinom (24.8.2016)

 Ramucirumab pro dříve léčený lokálně pokročilý nebo metastatický nemalobuněčný karcinom plic (24.8.2016)

 Pemetrexedová udržovací léčba pro non-skvamózní nemalobuněčný karcinom plic po podání pemetrexedu a cisplatiny (24.8.2016)

 Bosutinib pro dříve léčenou chronickou myeloidní leukémii (24.8.2016)

 Azacitidin pro léčbu akutní myeloidní leukémie s více než 30% blastů v kostní dřeni (27.7.2016)

 Non-Hodgkinův lymfom: diagnostika a léčba (20.7.2016)

 Rakovina horního aerodigestivního traktu: hodnocení a management u lidí starších 16 let (10.2.2016)

 Myelom: diagnostika a léčba (10.2.2016)

 Olaparib pro udržovací léčbu relabující, na platinu citlivé, BRCA pozitivní ovariální, tubární a peritoneální rakoviny po reakci na second-line nebo následnou platinovou chemoterapii (27.1.2016)

 Panobinostat pro léčbu mnohočetného myelomu po alespoň dvou předchozích léčbách (27.1.2016)

 Ramucirumab pro léčbu pokročilého karcinomu žaludku nebo adenokarcinomu gastroesofagální junkce dříve léčeného chemoterapií (27.1.2016)

 Erlotinib a gefitinib pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic, který pokročil po předchozí chemoterapii (16.12.2015)

 Bortezomib pro dříve neléčený lymfom z plášťových buněk (16.12.2015)

 Paclitaxel jako nanočástice navázané na albumin s karboplatinou pro neléčený nemalobuněčný karcinom plic (28.10.2015)

 Idelalisib pro léčbu chronické lymfocytární leukémie (28.10.2015)

 Nintedanib pro dříve léčený lokálně pokročilý, metastatický nebo lokálně recidivující nemalobuněčný karcinom plic (22.7.2015)

 Podezření na rakovinu: rozpoznání a postup (23.6.2015)

 Obinutuzumab v kombinaci s chlorambucilem pro neléčenou chronickou lymfocytární leukémii (2.6.2015)

 Rakovina močového měchýře: diagnostika a léčba (25.2.2015)

 Regorafenib pro metastatický kolorektální karcinom po léčbě metastatického onemocnění (25.2.2015)

 Bortezomib pro indukční terapii u mnohočetného myelomu před vysokodávkovou chemoterapií a transplantací autologních kmenových buněk (23.4.2014)

 Afatinib pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivní mutací receptoru růstového faktoru (23.4.2014)

 Aflibercept v kombinaci s irinotekanem a terapií na bázi fluorouracilu pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu, který pokročil po předchozí chemoterapii na bázi oxaliplatiny (25.3.2014)

 Monoterapie Pixantronem pro léčbu vícenásobně relabujícího nebo refrakterního agresivního non-Hodgkinova B-buněčného lymfomu (26.2.2014)

 Intraoperační testy (RD-100i OSNA systém a Metasin test) pro detekci metastáz sentinelových lymfatických uzlin u rakoviny prsu (7.8.2013)

 Familiární karcinom prsu: klasifikace, péče a management rakoviny prsu a související rizika u osob s rodinnou anamnézou rakoviny prsu (25.6.2013)

 Vinflunin pro léčbu pokročilého nebo metastatického karcinomu přechodných buněk urotheliálního traktu (23.1.2013)

 Decitabin pro léčbu akutní myeloidní leukémie (12.12.2012)

 Denosumab pro prevenci skeletálních onemocnění u dospělých s metastázami solidních tumorů (24.10.2012)

 Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem pro první linii léčby metastatického karcinomu prsu (22.8.2012)

 Lapatinib nebo trastuzumab v kombinaci s inhibitorem aromatázy pro první léčbu metastatického hormonoreceptor-pozitivního karcinomu prsu, který nadměrně exprimuje HER2 (27.6.2012)

 Erlotinib pro první linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivními EGFR-TK mutacemi (27.6.2012)

 Rituximab pro první linii léčby folikulárního lymfomu III. - IV. stupně (25.1.2012)

 Cetuximab, bevacizumab a panitumumab pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu po první chemoterapii: Cetuximab (monoterapie nebo kombinovaná chemoterapie), bevacizumab (v kombinaci s chemoterapií non-oxaliplatinou) a panitumumab (monoterapie) k léčbě metastatického kolorektálního karcinomu po první chemoterapii (25.1.2012)

 Fulvestrant pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu (14.12.2011)

 Panitumumab v kombinaci s chemoterapií pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu (14.12.2011)

 Kolorektální karcinom: diagnostika a léčba (1.11.2011)

 Mifamurtid pro léčbu osteosarkomu (26.10.2011)

 Bortezomib a thalidomid pro první linii léčby mnohočetného myelomu (27.7.2011)

 Erlotinib v monoterapii pro udržovací léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (29.6.2011)

 Rituximab pro první linii léčby folikulárního non-Hodgkinova lymfomu (22.6.2011)

 Rakovina vaječníků: rozpoznání a počáteční management (27.4.2011)

 Azacitidin pro léčbu myelodysplastických syndromů, chronické myelomonocytární leukémie a akutní myeloidní leukémii (23.3.2011)

 Prevence kolorektálního karcinomu: kolonoskopické sledování u dospělých s ulcerózní kolitidou, Crohnovou chorobou nebo adenomy (23.3.2011)

 Bevacizumab v kombinaci s taxanem pro první linii léčby metastatického karcinomu prsu (23.2.2011)

 Bendamustin pro první linii léčby chronické lymfocytární leukémie (23.2.2011)

 Prevence rakoviny kůže (26.1.2011)

 Bevacizumab v kombinaci s oxaliplatinou a fluorouracilem plus kyselinou folinovou nebo kapecitabinem pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu (15.12.2010)

 Bendamustin pro léčbu indolentního (low grade) non-Hodgkinova lymfomu, který je refrakterní vůči rituximabu (27.10.2010)

 Temsirolimus pro léčbu relabujícího či refrakterního lymfomu z plášťových buněk (27.10.2010)

 Barrettův jícen: ablativní terapie (11.8.2010)

 Gefitinib pro první linii léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (28.7.2010)

 Rituximab pro léčbu relabující nebo refrakterní chronické lymfocytární leukémie (28.7.2010)

 Metastazující maligní onemocnění neznámého primárního původu u dospělých: diagnostika a management (26.7.2010)

 Pemetrexed pro udržovací léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (23.6.2010)

 Topotekan pro léčbu relabujícího malobuněčného karcinomu plic (25.11.2009)

 Pemetrexed pro první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic (23.9.2009)

 Rituximab pro léčbu chronické lymfocytární leukémie v první linii (22.7.2009)

 Lenalidomid pro léčbu mnohočetného myelomu u lidí, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí léčbu (18.6.2009)

 Fotodynamická terapie pro nádory mozku (25.3.2009)

 Pokročilý karcinom prsu: diagnostika a léčba (23.2.2009)

 Metastatická komprese míchy u dospělých: hodnocení rizik, diagnostika a léčba (26.11.2008)

 Carmustinové implantáty pro léčbu recidivujícího multiformního glioblastomu (25.6.2008)

 Bevacizumab pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (25.6.2008)

 Cetuximab k léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu hlavy a krku (25.6.2008)

 Rituximab k léčbě relabujícího nebo refrakterního folikulárního non-Hodgkinova lymfomu ve stádiu III nebo IV (27.2.2008)

 Bortezomib v monoterapii pro relapsovaný mnohočetný myelom (23.10.2007)

 Pemetrexed pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (22.8.2007)

 Karmustinové implantáty a temozolomid pro léčbu nově diagnostikovaného high-grade gliomu (27.6.2007)

 Fludarabin v monoterapii pro první linii léčby chronické lymfocytární leukémie (28.2.2007)

 Bevacizumab a cetuximab pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu (24.1.2007)

 Gemcitabin pro léčbu metastatického karcinomu prsu (24.1.2007)

 Laparoskopická chirurgie kolorektálního karcinomu (23.8.2006)

 Capecitabin a oxaliplatina v adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva III. stupně (Dukes 'C) (26.4.2006)

 Endoskopická transsfenoidální resekce hypofyzárního adenomu (17.12.2003)

 Pokyny k použití imatinibu pro chronickou myeloidní leukémii (22.10.2003)

 Pokyny pro použití kapecitabinu a tegafuru s uracilem pro metastatický kolorektální karcinom (27.3.2003)

 Pokyny pro použití trastuzumabu při léčbě pokročilého karcinomu prsu (15.3.2002)

 Pokyny pro použití fludarabinu pro chronickou B lymfocytární leukémii (26.9.2001)

 Pokyny k použití temozolomidu k léčbě recidivujícího maligního gliomu (rakovina mozku) (26.4.2001)

Asociace onkologů

http://www.theacp.org.uk/